Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf de vrije inschrijvingsperiode (donderdag 23 mei 2024 vanaf 8u30) inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. Het kan zijn dat er op dat moment in sommige scholen in Kapelle-op-den-Bos geen vrije plaatsen meer zijn. 

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Kapelse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan jouw kind aan te melden voor minimum 2 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat jouw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden je zelfs aan om minstens 2 scholen op te geven. Als je maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (donderdag 23 mei 2024 vanaf 8u30) om te kunnen inschrijven. Op dat moment bestaat de kans dat er nog een vrije plaats is in één van de Kapelse scholen.

 

Kan ik aangeven welke school mijn voorkeur krijgt? 

Ja, zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats te geven in de school van je eerste voorkeur.

Als er plaats is in de school van je eerste voorkeur, dan krijg je een bericht. Je hebt dan geen recht meer op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. 

Als er geen plaats is in de school van je voorkeur, dan krijg je ook een bericht. Je kind blijft dan op de wachtlijst van deze school staan tot en met maandag 2 september 2024. Als er in de school van je eerste voorkeur toch nog een plaats voor je kind vrijkomt, dan neemt de school contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld belangrijk?

Neen, het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet belangrijk en heeft geen invloed op de procedure. Je kan tijdens de volledige aanmeldingsperiode (van dinsdag 27 februari 2024 - 14.00 uur tot en met dinsdag 19 maart 2024 - 16.00 uur) je kind aanmelden. 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden? 

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig. Het rijksregisternummer start met zijn/haar geboortedatum. Je kan het terugvinden op de achterkant van zijn/haar Kids-ID of op zijn/haar kleefbriefje van de mutualiteit. Je kan ook 'bewijs van gezinssamenstelling' opvragen op het gemeentehuis. Vraag om het rijksregisternummer te vermelden.  

 

Welk adres vul ik in?

Je vult het domicilieadres van je kind in.

De software maakt een koppeling met het rijksregisternummer en controleert dit.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op deze website.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Eerste inschrijvingsperiode: voorrangsgroepen

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen, halfbroers/halfzussen, stiefbroers/stiefzussen, pleegbroers/pleegzussen) en kinderen van personeelsleden van de school hebben voorrang.                 

Als er onvoldoende plaatsen zijn:                                                                                                           

1) Ordent de software de kinderen op basis van afstand (domicilieadres van het kind tot de school).

2) Krijgen kinderen van eenzelfde leefeenheid die ook kind zijn van een personeelslid voorrang op 'andere' kinderen van eenzelfde leefeenheid.

 

Tweede aanmeldingsperiode: alle kinderen

Na het ordenen van de voorrangsgroepen, ordent de software ook de overige aangemelde kinderen per school:

1) Volgens de voorkeur.

2) Op basis van afstand (domicilieadres van het kind tot de school).

Als er na de aanmeldingsperiode (dinsdag 27 februari 2024 - 14u00 tot en met dinsdag 19 maart 2024 - 16u00) bij één van deze groepen plaatsen over zijn, dan gaan deze plaatsen bij een tekort over naar de andere groep.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand. Hoe gaat dit in zijn werk?

De software wijst eerst de voorrangsgroepen (broers/zussen, halfbroers/halfzussen, stiefbroers/stiefzussen, pleegbroers/pleegzussen en kinderen van personeelsleden) toe aan de verschillende scholen.

Als er onvoldoende plaatsen zijn, ordent de software de kinderen op basis van afstand (domicilieadres van het kind tot de school).

Als de software je kind een plaats kan geven in de school van je eerste voorkeur, dan krijg je een ‘ticket voor inschrijving in de school”. De naam van je kind verdwijnt uit de lijst bij de school/scholen met een lagere voorkeur. 

Als de software je kind geen plaats kan geven in de school van je eerste voorkeur, dan krijg je ook een bericht. Je kind blijft op de wachtlijst staan bij de school/scholen met een hogere voorkeur tot en met maandag 2 september 2024. 

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via de optie 'wandelafstand' van Google Maps. Het gaat om de afstand tussen het domicilieadres van je kind en de school. 

Bij eenzelfde afstand wordt er verfijnd met geografische coördinaten (GIS). Er wordt gebruikt gemaakt van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB). Bij klachten oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

 

Wat als ik binnenkort verhuis?

Verhuist je gezin uiterlijk tegen 30 juni 2025? Bezorg dan een officieel document (bv. een huurcontract of een bouwvergunning) bij de dienst vrije tijd en leren van de gemeente of via aanmelden@kapelle-op-den-bos.be. De ombudsdienst inschrijvingen oordeelt of het andere adres als referentieadres kan gebruikt worden. 

Behoort je kind tot een voorrangsgroep? Bezorg de documenten dan voor dinsdag 27 februari 2024. Voor alle andere kinderen doe je dit voor woensdag 20 maart 2024.

Let op: alleen de aankoop van een bouwgrond geldt niet, er moet bouwbedrijvigheid zijn. Je bezorgt een document 'melding van de aanvang van de werken' van de dienst ruimtelijke ordening.

Bij klachten oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Contacteer de dienst vrije tijd en leren van de gemeente.

Dit kan via aanmelden@kapelle-op-den-bos.be of telefonisch via 015 71 02 53.

Openingsuren:

Maandag tot woensdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur.

Donderdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 19.30 uur. 

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Als de software je kind een plaats kan geven in de school van je eerste voorkeur, dan krijg je 'een ticket voor inschrijving in de school'. In dit bericht staat bij welke school je zal kunnen inschrijven. 

Schrijf je kind in tijdens de inschrijvingsperiode (maandag 22 april 2024 tot en met maandag 13 mei 2024). Maak hiervoor een afspraak met de school tijdens de schooluren.

Schrijf je je kind niet in voor dinsdag 14 mei 2024? Dan vervalt jouw plaats.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Als er geen plaats is in de school van je voorkeur, dan krijg je 'een bericht van niet-gunstige rangschikking'. Je kind blijft dan op de wachtlijst van deze school staan tot en met zondag 30 juni 2024. Als er in de school van je eerste voorkeur toch nog een plaats vrijkomt, dan kan je kind toch nog in de school van je voorkeur inschrijven. In dit geval neemt de school contact met je op.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, jouw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Naar je afspraak in de school neem je mee:

 • De identiteitskaart van de ouder/voogd die inschrijft. 

 • Kids-ID (als je dit hebt) of een kleefbriefje van de mutualiteit. 

 • Het bericht met je 'ticket voor inschrijving in de school'.

   

Als het voor jouw gezin van toepassing is: 

 • Documenten m.b.t. een gekregen schooltoelage.  

 • Documenten m.b.t. een verhuis en nieuw domicilieadres.
 • Documenten m.b.t. de vorige school (als je kind van school verandert).
 • Een kopie van het diploma van de moeder (als je dit hebt). 

 

Wat moet ik doen als mijn kleuter een jaar blijft zitten of een jaar overslaat? 

Contacteer de dienst vrije tijd en leren van de gemeente.

Dit kan via aanmelden@kapelle-op-den-bos.be of telefonisch 015 71 02 53.

Openingsuren:

Maandag tot woensdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur.

Donderdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 19.30 uur. 

 

Hoelang blijft mijn kind op de wachtlijst staan?

Je kind blijft op de wachtlijst van de school van je eerste voorkeur staan tot en met zondag 30 juni 2024.

 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht op de wachtlijst moet? Wat als ik een klacht heb? 

Bij klachten oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen. 

Het indienen van een klacht doe je in het Nederlands via aanmelden@kapelle-op-den-bos.be of via een schrijven gericht aan de ombudsdienst inschrijvingen p/a dienst vrije tijd en leren, Kerkstraat 24 in 1880 Kapelle-op-den-Bos. 

De klacht moet gedagtekend zijn en minstens volgende gegevens bevatten:

 • Identiteit en adres van de verzoekende partij
 • Identiteit van de geweigerde leerling(en)
 • Identiteit en adres van de verwerende partij of een afschrift van de bestreden beslissing van het schoolbestuur.

 

Wie zit in de ombudsdienst inschrijvingen?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit:

 • Vier vertegenwoordigers aangeduid door de twee deelnemende onderwijsnetten (gemeentelijk en vrij onderwijs) van Kapelle-op-den-Bos.
 • Twee niet-onderwijspartners aangeduid door de twee deelnemende onderwijsnetten (gemeentelijk en vrij onderwijs) van Kapelle-op-den-Bos.

Gaat de klacht over een specifieke school? Dan kan de directie van die school gehoord worden. De directie heeft geen stemrecht op dat moment.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperioden?

De ombudsdienst inschrijvingen regelt:

 • Uitzonderlijke situaties.

 • Matieriële fouten / vergissingen.

 • Onvolledige aanmeldingen.

 • Aanmeldingen met administratieve fouten. 

De ombudsdienst inschrijvingen heeft tot doel om alle disfuncties en klachten tijdens de aanmeldingsprocedure, de toewijzing en de inschrijvingen te behandelen.

Doet er zich een disfunctie voor, dan zoekt de ombudsdienst inschrijvingen naar oplossingen waarbij erover gewaakt wordt dat de rechten van alle belanghebbenden gerespecteerd worden.

De ombudsdienst inschrijvingen oordeelt:

 • Over de juistheid van de afstand (domicilieadres van het kind tot aan de school) bij klachten.

 • Of bij een verhuis dat het andere adres als referentieadres kan gebruikt worden. 

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

De ombudsdienst inschrijvingen bespreekt:

 • Eventuele problemen i.v.m. de toewijzigingen en de volgorde van de wachtlijsten.

 • Wat er gebeurt in het geval van fraude.

 • Klachten.

 • Eventuele wissels zodat twee kinderen naar de school van hun eerste voorkeur kunnen. 

 

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Geen nood! Maak gebruik van onze openbare computers in de bibliotheek, Pastoriestraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos   

Openingsuren:

Dinsdag: 15.30 uur - 19.30 uur

Woensdag: 12.00 uur - 17.00 uur

Donderdag en zaterdag: 09.30 uur - 12.30 uur.

 

Of bel de dienst vrije tijd en leren van de gemeente via 015 71 02 53.

Openingsuren:

Maandag tot woensdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.00 uur

Donderdag: 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 19.30 uur.